Общи условия

Този Уебсайт е публикуван от:

Мишлен България ЕООД

гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23

Поддържан от:

Микро Майкрософт Айърленд Оперейшънс Лтд. (Micro Microsoft Ireland Operations Ltd.)

Уан Майкрософт Плейс, Саут Каунти Бизнес Парк, Лепърдстаун (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,)

Дъблин (Dublin) 18, D18 P521,

Ирландия

+353 1 7063476

 

Партньор за управлявани услуги:

LINKBYNET, Parc du Colombier

14 rue Jules Saulnier

93200 Saint-Denis

FRANCE

Tél : +33 (0)1 48 13 00 00

Fax : +33 (0)1 48 13 31 21

 

 Директор на публикуването : СПИРОС ПОЛИТИС

 

Моля прочетете внимателно тези общи условия преди да се консултирате с настоящия уебсайт на Мишлен Уебсайтът »), посветен на бизнес дейност свързана с камиони. Този Уебсайт е запазен за потребители и търговци на гуми за камиони, установени в България. Моля, вижте "карта на света" за достъп до съответната страна.

Дружествата, принадлежащи към групата Мишлен, са пълноправни юридически лица и притежават независим правен статут. Въпреки това, с цел да се улесни предаването на информация на този уебсайт, могат да се използват следните термини: “Мишлен,”  “Група”, “Група Мишлени “нас”; тези термини се използват за обозначаване на всички дружества от групата, които осъществяват самостоятелно своята дейност.

ЧЛЕН 1: ЦЕЛ

Целта на тези общи условия е да определи условията, при които Мишлен предоставя ползването на този уебсайт от вас и условията, които уреждат достъпа ви и използването му. Използването на уебсайта от ваша страна зависи от спазването на настоящите общи условия, които Мишлен си запазва правото да променя или актуализира във всеки един момент. С достъпа до и използването на уебсайта, вие се съгласявате с настоящите общи условия.

Ако не сте съгласни с настоящите условия, незабавно прекратете достъпа и / или ползването на този уебсайт.

ЧЛЕН 2: ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО

2.1 УЕБСАЙТ: Достъп и Използване

Мишлен се стреми да гарантира, че сайтът е постоянно достъпен, без обаче да е обвързан със задължение за това. Достъпът до уебсайта може да бъде модифициран, временно прекратен или потиснат за целите на поддръжката, актуализирането или поради някаква друга причина, по-специално техническа, правна или от съображения за сигурност. Мишлен не носи отговорност за тези нарушения или последващи последствия за потребителя, каквито и да са те. Вие се задължавате да се въздържате от достъп или използване на уебсайта по измамен начин.

2.2 Съдържание: Достъп и използване

Този Уебсайт е достъпен за всички потребители и съдържа няколко заглавия, които включват, но не само, опита на Мишлен в областта на мобилността, иновациите относно гумите за камиони, каталога за гуми за камиони Мишлен, както  и инструмент, който позволява да се избере подходящата гума или да се намери дистрибутор. Мишлен си запазва правото да променя, коригира, прекъсва и/или изтегля част или цялото съдържание на и/или Уебсайта по всяко време без предизвестие.

Мишлен ви дава правото да изтегляте, отпечатвате и използвате съдържанието при следните условия: (I) ако е налице функция за изтегляне, (II) ако съдържанието се използва за нетърговски цели (III) и добросъвестно и (IV) ако както обявленията за собственост, така и датата на он-лайн публикуване, която се съдържа в съдържанието, остават непокътнати, когато тази информация е показана. Това право по никакъв начин не трябва да се тълкува като предоставящо лиценз, по-специално относно търговска марка или лого.

Всяко Съдържание на Трета Страна, както е определено в член 3.2, се подчинява на на условията на съответната трета страна.

2.3 Ограничения за използване

Освен ако не е предварително изрично разрешено от Мишлен, всяко възпроизвеждане, представяне и използване, извън посоченото по-горе, е забранено и в частност:

 

  • всяка адаптация, предоставяне на обществеността (поискано или не), разпространение, препредаване под каквато и да е форма, създаване на мрежи, публично съобщаване на всички или част от Услугите, както и на всички възпроизведени на уебсайта произведения, услуги, търговски марки и всички защитени материали и материали, които могат да бъдат обект на защита съгласно законодателството за защита на интелектуалната собственост;
  • всяко извличане или повторна употреба, включително за лични цели, на съществена част (по отношение на количеството и/или качеството) на съдържанието на базите данни, създадени от Уебсайта;
  • всяко повторно и системно извличане или повторна употреба, включително за лични цели, дори на малка част от съдържанието на базите данни, създадени от Уебсайта;
  • всякакви връзки, достъп, промяна, добавяне, изтриване, които се отнасят до автоматичната система за обработка за онлайн публикуване и променят условията за публикуване или редакционна политика.

 

Всеки потребител, който действа в нарушение на настоящите общи условия, носи гражданска и наказателна отговорност, по-специално за нарушаване на авторското право, нарушаване на сродни права и/или нарушаване на правата на производителите на бази данни и системи за автоматично обработване на данни. На потребителя се напомня, че следните действия са забранени:

  • достъп и неправомерен престой в автоматизирана система за обработка на данни,
  • изтриване, модифициране или неправомерно добавяне на данни към споменатата система,
  • блокиране на споменатата система.

 

Мишлен може да започне наказателно производство срещу всеки потребител, който не спазва тези разпоредби.

ЧЛЕН 3: ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1 Общи

Съдържанието (което включва, но не се ограничава до информация, текстове, файлове, графики, данни, софтуер, база данни, приложни програмни интерфейси, изображения, снимки, визуализации, видео и звукови файлове, търговски марки и лога, и самия Уебсайт) са защитени от авторско право и/или други права на интелектуална собственост. Съдържанието е изключителна собственост на издателя. Всяко копиране, възпроизвеждане, представяне, използване, адаптиране, промяна, превод или разпространение на съдържанието, изцяло или частично, независимо дали принадлежи на Мишлен или на трета страна, която е предоставила на Мишлен правата, извършено по какъвто и да е начин, е незаконно, въпреки ограничените права предоставени на потребителя съгласно Член 4 по-долу и/или всяко  лично копие, запазено за изключителната употреба на неговия притежател. Съдържанието на този уебсайт подлежи на промяна без предизвестие и се публикува без каквато и да е гаранция, независимо дали е изрична или подразбираща се, и не може да доведе до каквото и да е право на обезщетение. Съдържанието е защитено от авторско право © MICHELIN ROMANIA или авторско право на неговите партньори. Логото е регистрирана търговска марка.

Всички данни, свързани с дистрибутори на гуми за камиони и/или с видове гуми, предоставени на интернет потребителите за консултация, представляват база данни, като Мишлен е производител и собственик на такава база данни. Следователно съдържанието на тези бази данни е защитено от авторско право и от разпоредбите на френския закон № 98-536 от 1 юли 1998 г. относно правната защита на базите данни, който въвежда Директива 96/9 / ЕО от 11 март 1996.

3.2 Допълнителлни правила свързани със Съдържание на трета страна

 

Част от "Съдържание на трети страни" (включително, но не само ограничено до, цялата информация, текст, файлове, изображения, графики, визуализации, софтуер, база данни, приложни програмни интерфейси, данни, звуков съпровод, видеоклипове, снимки, уеб връзка, уебсайт на трети страни, социални мрежи, RSS обмен от публикации в блогове и библиотеки с данни и речници и друго съдържание и материали, във всякакъв формат, придобити или получени от източници на трети страни извън Мишлен) могат да бъде предоставено/достъпно за вас, във връзка с използването на Уебсайта

Всички права върху интелектуална собственост и лиценз за използване, свързани със Съдържанието на трети страни, се определят от условията на съответната трета страна.

ЧЛЕН 4: ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ

За да обменяте информация чрез електронна поща с Мишлен, трябва да попълните формулярите за електронна поща, налични на Уебсайта. Отговорите на Мишлен на електронна поща и осигуряването на достъп до уебсайта и съдържанието му не може да се счита, че представляват доказателство за рекламна, промоционална или търговска дейност в страната, в която се намира потребителят.

ЧЛЕН 5: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАНИИ

Моля, вижте нашата (Политика за поверителност и „Бисквитки“).

Нашият Уебсайт може да съдържа връзки към други интернет сайтове. Мишлен не споделя личните ви данни с такива уеб сайтове, освен когато се използват бутони или приставки (плъгини) за социални мрежи. Ако следвате връзка към който и да е от тези уебсайтове, Вие сте обект на практиките за неприкосновеност на личния живот на съответните сайтове, върху които Мишлен няма контрол и за които Мишлен не може да поеме отговорност. 

ЧЛЕН 6: ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА И ОТГОВОРНОСТТА

6.1 Обща информация

ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УЕБСАЙТЪТ И ПУБЛИКУВАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ ДОСТЪПНО В ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА Е ПРЕДОСТАВЕНО „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ НЕГЛАСНИ, ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО И МИШЛЕН НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО ОТНОСНО КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ИЛИ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА И/ИЛИ УЕБСАЙТА. МИШЛЕН НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, В СЛУЧАЙ НА ЗАРАЗЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ВИ РЕСУРСИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ IT ПРОЦЕСИ. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ Е ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ВСИЧКИ ПОДХОДЯЩИ МЕРКИ, ЗА ДА ЗАЩИТИТЕ ВАШИТЕ КОМПЮТЪРНИ РЕСУРСИ.

 

МИШЛЕН, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ПАРТНЬОРИ, СПОМЕНАТИ НА УЕБСАЙТА, НЕ МОГАТ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДА НОСЯТ ДОГОВОРНА ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРЯКИ ИЛИ НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ, ИЛИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, ИЛИ ЗА ВСЯКА ЗАКУБА ПО-КОНКРЕТНО ОТ ФИНАНСОВ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕР, РЕЗУЛТАТ ОТ ДОСТЪП (ЛИПСА НА ДОСТЪП) И/ИЛИ (НЕ) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА В ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ДО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ (КАКТО Е ОПИСАНО В ЧЛЕН 3.2 ПО-ГОРЕ).

6.2 Допълнително ограничение относно съдържанието на трети страни и Уебсайта

УЕБСАЙТЪТ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПРОСТИ ИЛИ ВГРАДЕНИ ВРЪЗКИ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, С ОТОРИЗАЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ ЗА ВГРАДЕНИ ВРЪЗКИ. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ МИШЛЕН НЕ Е ОТГОВОРНО И НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА КОНТРОЛИРА, НАБЛЮДАВА ИЛИ КОРИГИРА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ; ОСВЕН ТОВА МИШЛЕН НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ДОСТЪПНОСТ, РЕЛЕВАНТНОСТ, НАЛИЧНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕ, РЕКЛАМА, ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ИЛИ ОТ ТЕЗИ УЕБ САЙТОВЕ. ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА МИШЛЕН НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ВАШИЯ ДОСТЪП (ЛИПСА НА ДОСТЪП) ДО ИЛИ (НЕ) ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ И/ИЛИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ ОТ СТРАНА НА ТЕЗИ УЕБСАЙТОВЕ НА ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ И РЕГЛАМЕНТИ.

МИШЛЕН МОЖЕ ДА АКТУАЛИЗИРА, ПРОМЕНЯ ИЛИ МОДИФИЦИРА САЙТА В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОМЯНА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УЕБСАЙТА НА ТРЕТА СТРАНА. МИШЕЛИН МОЖЕ СЪЩО ТАКА ДА ПРЕКРАТИ ДОСТЪПА ДО СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УЕБСАЙТА НА ТРЕТА СТРАНА, БЕЗ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС.

ЧЛЕН 7: ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

Всеки спор във връзка с Уебсайта или настоящите общи условия се завежда пред компетентните съдилища в София. Спорът се урежда и тълкува съгласно българското законодателство по същество, независимо от наличие на стълкновителни норми. Използването на Уебсайта предполага изричното съгласие на потребителя за прилагането на този член. В случай, че някое от условията на тези общи условия  трябва да се считат за незаконни, нищожни или неприложими поради някаква причина, то се счита, че то не е част от тези общи условия и не засяга валидността или прилагането на други условия.

 

Общи условия : Септемри 2018